TP po vichřici 8.a 9.7.2021
?V��?��?g��??��s��I?��s��I?��U?��?w��U?��?w��?��?g��??��JQ��U?��?w��s��I?��?��?g��?��?g�����2?����?N�-�?��QAWB.	:?%y	?b
??	?������������r
?
?UR???������������M?
z?
{-???��������������F??-???
A
??��������?
?)?(o???b??��?.*O ??
??u?ke ?#??0? [?}?-??????m(M??
???td?????L?_????s?x?5?5?
?j?	V??
?f
?]?]}?/X
????v?
??????|
1U
?	? ?
?~L?h`U??}?Z????
?K	??V
GD
�
	?
r	_?????
%?	WV

8>.	?	?
"
2	?6
??
/
?
?????
?(!?	?
98c?	?
^
K!??
?bv??N������������U'?
??(???M������������=
??3???9��������������1?
~7?7??!?
J&gQ?N��������?&?|?Qj_? ?
???!;%-a?��8:/2?G?G?=G&EG^3????5?'0Gf0???Y???
?M
?
[oZ
?
C|
 >???
?H[6???
)?	?P&
Fr??d@?mL
A?yLHLr???????&?
?
?L???a?
?E??	I#?7????
? ?>!X*?kU?'`%??b???(*r?R "?*]??>:?,???Y ???(?#?$5??????C!???%?!\??!?!?s???????"s#???:???K!??
?bv??N������������U'?
??(???M������������=
??3???9��������������1?
~7?7??!?
J&gQ?N��������?&?|?Qj_? ?
???!;%-a?��8:/2?G?G?=G&EG^3????5?'0Gf0???Y???
?M
?
[oZ
?
C|
 >???
?H[6???
)?	?P&
Fr??d@?mL
A?yLHLr???????&?
?
?L???a?
?E??	I#?7????
? ?>!X*?kU?'`%??b???(*r?R "?*]??>:?,???Y ???(?#?$5??????C!???%?!\??!?!?s???????"s#???:???`!pF?????`M������������??&???$?
!?L������������???
?$^N��������������O'y	?7<9,
??BZ?O7O��������?#?b?G?^*v
??
? ?|,O@��]7?/8?	?7?1V!??1n
?9?&QY??
????'?

?
;???g???p	z??	A#p????
???	?
?Xn	Q
?"
7????.?-@??@>e
??	A??|/?U	??E?	??l0?q
?t?&??????m?o?\?
eKwp|?F??"T????
!1L??o4?A?=!b#Q?4?I??c6y1x?8?	/?? ?
K?	?K?W??s??��l??"���-���������������?@??}??WJ???
?????j?t?aC=??a?????���������?@??}??WJ???
?????j?t?aC=??a?????y?)@��?? B??-��m?+@��??b???��??��??"���???C������������-��"���?������????????????????������������������������?���?������-����������������������������������������������������l���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?po?���������������������������������������������������������������������������������������33?@33@?<????????>?DC?m?+@��??b??????C??>?DC?����������������������??��??����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
?@?~?A???>?M???>?DC???>?DC?m?+@��??b???��??��??y?)@��?? B???-?>?D???s?>??6??
?>I??
?>I?*U�????>*U�????>?;????>??|????>*U�????>?
?>I??;????>?;????>��������������������������������������������������������������������������������������������������������QCAF�8?t? ����������������������������������a����?�������������@??"�I???5?o? �s?%�??-�>#1�?>??CC�??E�???�S?E� ?C�?}G?	F�?EG��������������������������������������������������������?�?�?�?�?�*>RfztldZa����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??�??�?�_?�a?�-?�??�7?�?�??�??�??�??��??�W?�>u��A?�	f�)?�??�}?�y?�?�??�5�|�L�?�??�??�??�)?�-	�?
�5?�??�
r�?o�c�\�?8�??�??�??�??�??�??�??�+����
�������������������������������������������������������������������������lX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@��QAEC?1�?�<���������??0�?1���f
��?�������???��?A?[?��?[?�����A? 8}?�����������������������????����������������������������������������������������?1�������?�??�?�?�?�?�?�?����������?��#2?U�K�#?	??S�?�?�6``?��9?����� ����G? �����?�����?��?*���?*�����q���r���s���j���k���l���m���n���o���p���????��������??����??�����������������������������������������������������������������??????????�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????������
??+?��??3����_;?��s���2?QARV����?���N�"?�	??�?g�??�R?�?���?����??��5?�_?�`a�?/����?���8???????????????????�� �???????????????????????????????????????????????????????????????????????ssllsHHIFI�dc86d1cb:��??[?��@B�????���������������������������������������������������������������������������������������JJJJ4=E<???n?������������g�?q�v�������������E9"??i??????�?�?�?������������?���?�������`���`������� ��� �������?���?�������`���`�������������������������������������2?5,������������????????������������������������������������������������������������������������������������������������ssuniqueid#	???�0?���ssmtf�?????????????????b?c�?�????????????????????
?V��?��?g��??��s��I?��s��I?��U?��?w��U?��?w��?��?g��??��JQ��U?��?w��s��I?��?��?g��?��?g�����??����vR�?�?��QAWB������������??70?Ao)??��������?+?)t$?.Z"
??
z?
?
������?,[*?(S!?& ?K	?2e*??��3)? ?!K??S	????a??	ihN?wX?,z?{????%?M???K??3?.?2
???jE
W?lnPi??}?H??"o??!<e???bp??????sI??Q????Q?\???1u?>?????'? ??g??M?`??9??9????y?h?dc	
?
[?
T@
???rV??	?
R$??`pD_?
<???
?
"?z
????b??
B?
?
?
??D??&?B?H??K?	������������?QER?S?1?8?:U<?wN.?J��������~~x?i?YcV?U?O#?'(B??������~?z?t-`MR?Y?MR??#9??RB<��?v?^	b?QF?%\??_???.??jw	?R\>?y?5;????	????(?
?5??
Y	o
b	Ey=?^A?;???
a?
\
??

?
M�4???K?(e??>
?	"
?_=
&????*=?
??#???&
?	?
??y?m???=	?	U??2
?r????:M??????
~	;~	n	h
?
?O!?#7'?$?#?$?? ?$? ??G?$$?&?%,?,?$R&)??#l?"?q?"F%?$??!?*?*L,?*.&?&4!?&?#?R?"??Z$A,?'?*[&?%?)?)?.Q'v% 9������������?QER?S?1?8?:U<?wN.?J��������~~x?i?YcV?U?O#?'(B??������~?z?t-`MR?Y?MR??#9??RB<��?v?^	b?QF?%\??_???.??jw	?R\>?y?5;????	????(?
?5??
Y	o
b	Ey=?^A?;???
a?
\
??

?
M�4???K?(e??>
?	"
?_=
&????*=?
??#???&
?	?
??y?m???=	?	U??2
?r????:M??????
~	;~	n	h
?
?O!?#7'?$?#?$?? ?$? ??G?$$?&?%,?,?$R&)??#l?"?q?"F%?$??!?*?*L,?*.&?&4!?&?#?R?"??Z$A,?'?*[&?%?)?)?.Q'v% 9������������MQ?S|Vc.J4E8?8?u*?G��������@~?x?jP[X?Jpx w$????������??Qy?sY`?R?T8?? ?	?Sa9��?u?\?aAP%???????"?
?????
?
??gg7K??F
o?

?|
!?.&V???B	&5
?P	@

?
??5?
?(?
?,?z=??<1/?8??:u??wH?4?	???
S?
??"U,VA;O	????v
Dj?U5?J	?AB?*S?>	?L
?9M

???
?		>9
@??$??[?]?HT??\$???fr
{!?!xB?

 ????+$<df!YH!Sm?cO?kim???!1 !J??$W???��???
���?���������������?@??}??WJ???
?????j?t?aC=??a?????���������?@??}??WJ???
?????j?t?aC=??a?????? )@��???:???��?)@��???K??��??��??
���?\?C������������?��
���?������????????????????������������������������?���?������?����������������������������������������������������l���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?po?���������������������������������������������������������������������������������������33?@33@?<??????4??>k@??)@��???K???\?C4??>k@?����������������������??��??����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
?@??.B;??>7cQ?4??>k@?4??>k@??)@��???K??��??��??? )@��???:???-?>?D???s?>??6??
?>I??
?>I?*U�????>*U�????>?;????>??|????>*U�????>?
?>I??;????>?;????>����������������������������������������������������������������������������������������������������������QCAF�8?t? ������������������������������??p���?���������������@?? �g?"?:?@}???T�yF?j?@?�\?!?	%???'�O*?r?&??(?MH(�
E(�?h)???(����������������������������������������������S?+?�?�?�+?Sg{xphpp����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������p\������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@QAEC??�??�??���������?1(�??���f
��??�������???��?+?Y'?[?��Y'?f����K6?v4&?�����������������������????����������������������������������������������������??�������?�??�?�?�?�?�?�?������
����?�? ???��???	???(?;?HZ^?��N?����� ����G? �����?�����?��?*���?*�����%���'���)���+���-���/���������!���#���??????????���������������������������������������������������������������������������������??????????�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????������
?+??+?���?3������?��/���???QARV����?��??�?�	 �??�?�?�?(P�?:?�&�?�G?�Zj�^:�??����?:?�M???????????????????�� �???????????????????????????????????????????????????????????????????????ssllsHHIFI�dc86d1cb:��[?��@B�????��������������������������������������������������������������������������������������v?w??w??g@����@��������?U�0�-?�������������E9"??i??????�?�?�?�� ��� �������?���?�������`���`�������*���*�������?���?�������`���`�������������������������������������??[?�������������????????������������������������������������������������������������������������������������������������ssuniqueid#	???�0?���ssmtf�?????????????????b?c�?�????????????????????
?V��?��?g��??��s��I?��s��I?��U?��?w��U?��?w��?��?g��??��JQ��U?��?w��s��I?��?��?g��?��?g�����q����?c�#�Q��QAWB?n???>??????�`?�?
???^f?????�?�?�?e???????^p?�?�?�?�??P??Z???�?�
?�?�O?R?|?4???;
?�3?�?�^?;?R[???n?�
??�Ev?GNb?	]	?H?Y?�?�??????l?3L?Le?�$?2U??b??k8R?W?p??YxB#9
*N??N'>'?)?	y?)?B(1?h?+8+)0?*?-(;};K"9Y)?R#?0?)P4@?1?,?61=+A?C??3!h?$%*?$?:??'?7?;?Eb>r9??"?:ltM_??D?3
B?A?2"/?	F*x{"?????�
?M?
h1ACg&?|/?(???1?�?�??
??Y?????n?i^,?w	?	> ?(FPD?_?R??	??f?W ??R??l
%?
??G??]??aH?C??
??	??b?	?H1	???E?	?	?????2?WX#?k?
S&&?%,	??1m?<Y
1
k?M?-m#q>	bW?e!G+�*?.X1?;"?T?#?
?	,UE?
.JGBZT	???i??&iQP?QR5MMA?YCP0xl,?rMcC(O"*?:????Y?h?{K?W????r?	Io?2/[	%?by{?'?wZ?2??????n?%`???L??[?8sYF??Zp????e???E??4&^q?BND?;6?$?????T???9?c???r?=�\?
??O????s>?4??ldGP?'nk01'?}?b?	
??Y?????n?i^,?w	?	> ?(FPD?_?R??	??f?W ??R??l
%?
??G??]??aH?C??
??	??b?	?H1	???E?	?	?????2?WX#?k?
S&&?%,	??1m?<Y
1
k?M?-m#q>	bW?e!G+�*?.X1?;"?T?#?
?	,UE?
.JGBZT	???i??&iQP?QR5MMA?YCP0xl,?rMcC(O"*?:????Y?h?{K?W????r?	Io?2/[	%?by{?'?wZ?2??????n?%`???L??[?8sYF??Zp????e???E??4&^q?BND?;6?$?????T???9?c???r?=�\?
??O????s>?4??ldGP?'nk01'?}?b?	O\??@?C???�a?T?fe?#????<??~
A0???)	,2?v???S??icq4p????&?~�	????dZ?4?}?Um??_	_
C
??Lh???z	?
=?
? B?4T0x8?.?.??	-
?
r?Mo???c?	??O? $?
?u6??
???	?	??L<K?X$'	??&b#
v#??F?HjFMB?\O?x?),
?Z	D?Jp&.6??s?O?_?w??M?\????nk,2)X^7"}Ym?#ql?~??&?????tP?"K~?V?3cR??s
?m??w?"?L???3?Z?W?C?A{?2?!%??U???R???.-n?<CW
???q???Oz??OhCE?bj?.�&??j?kQ��?Q"���#��������������H???????0??<??;??0????????P===????��������H???????0??<??;??0????????P===?????@@��??????#��?Q@��??:???-?}??v~?"���??C������������#��"���Q������????????????????������������������������^���?������#����������������������������������������������������l���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?po?���������������������������������������������������������������������������������������33?@33@?<????????>?J9??Q@��??:?????C??>?J9?����������������������??��??����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
?@?+?@+0?>??_???>?J9???>?J9??Q@��??:???-?}??v~??@@��???????-?>?D???s?>??6??
?>I??
?>I?*U�????>*U�????>?;????>??|????>*U�????>?
?>I??;????>?;????>��������������������������������������������������������������������������������������������������������QCAF�j??? ����������������������������������S����?�����������������`???????d?
pe?	P???}	`??
??h?su
???`C
?1`[ :???V`?$
��������������������������������������������������SC3#?�#3CScdZPFS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ZJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@��QAEC?N�?�?V ���������?"�?N���f
��5Q�������???��?RK?D?��?RD?������?R????�?�����������������������????����������������������������������������������������?N�������?�??????8???????����������?�'M?�*�'?
?
??+
H?`??l???q��??����� ����G? �����?�����?��?*���?*�����.���/���1���3���5���)���*���+���,���-���5555545555��������������������������������������������������������������������������������??????????�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????������
?R?R��+?3����
??��5���O5QARV����?��S�?H�
y�??�?q�
+A�?H�?_?�?o�k?�?�?"�??�q����?_?�?_??????????????????�� �???????????????????????????????????????????????????????????????????????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ssuniqueid#	???�0?���ssmtf�?????????????????b?c�?�????????????????????
?V��?��?g��??��s��I?��s��I?��U?��?w��U?��?w��?��?g��??��JQ��U?��?w��s��I?��?��?g��?��?g�����??����s@�?�G��QAWB#w?[?�?�?[?he	a?(?�?�m�?�#?C�<�4�<�B�?????�%Pv�?�??!}i?h�DG??�|�?�?�?????�?�?�C????w	?�?�lt8??�U??E?�40X?�?T(N�?7?IB@$WrFp
?$8/?�g?	?	?`?swx)??|v?P?
?
?O2?Q(dpE ?>_?
???
?+{???P?n?H
?
|?L?+~S??KPl?L??|-??x?

_$??v?^aB??"����������cF?E?E?)??^??'������������������?PMM$;'`??������������������������?[������������������������K2??=c	(
Z
?{???	??
?	A?7h??????
r=Kim"?
t
h?$*???	?cI	R?w???V?*???$
h??????Q?	??>?,???????=-5:[ ?6p	?*D?*-Fv%?d??s#?% >KS????
??%??
{Y-Z	??#?Z???f??E8.?*8?	??#??
??%IAL?K???:<? !?l
?	?
4?	??	??	?(?FA?
????�n2UQ?7?%3j?C?U?R%4p5
???.?_����������0?????(xe%j=	
ED?������������������????x?	??������������������������??T?������������������������??YE??2(
Z
?{???	??
?	A?7h??????
r=Kim"?
t
h?$*???	?cI	R?w???V?*???$
h??????Q?	??>?,???????=-5:[ ?6p	?*D?*-Fv%?d??s#?% >KS????
??%??
{Y-Z	??#?Z???f??E8.?*8?	??#??
??%IAL?K???:<? !?l
?	?
4?	??	??	?(?FA?
????�n2UQ?7?%3j?C?U?R%4p5
???.?_����������0?????(xe%j=	
ED?������������������????x?	??������������������������??T?������������������������??YE??2?|?	?X??@???
??????????P{?V"
?
V	?1!?????:? 1g??{?e'??v
?9??s?!?{\e-?>Il?Ms? `�I1??~???	!?)?"@?`	EQ<W8CL	??(`O??b?%M????p?
?n??7??L?L[???)0"I?T?:??nF??9`:9?{??o??|b]1?&kE_?/	\?????.[K?3?"?h?@NS?Q>3p?
h??Z����������??2???/v.$?;?^������������������?>?g??
??	?������������������������pp?Q?������������������������w?hB??qG��X?G'���?��������������??????????d=~YQ??b??X???'?V=?R-?G???��������??????????d=~YQ??b??X???'?V=?R-?G????t%@��??s9???��?)@��??????Qx?H?z?'���???C������������?��'���G�����????????????????������������������������K���e������?����������������������������������������������������?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?po?���������������������������������������������������������������������������������������33?@33@?<??????4??>?H??)@��????????C4??>?H?����������������������??��??����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
?@bF?@s?>?<R?4??>?H?4??>?H??)@��??????Qx?H?z??t%@��??s9???-?>?D???s?>??6??
?>I??
?>I?*U�????>*U�????>?;????>??|????>*U�????>?
?>I??;????>?;????>����������������������������������������������������������������������������������������������������������QCAF�8?t? ������������������������������??O���?����������������??"??g$?F?@yo�o? ??????#???�??�????x?)?������������������������������������������������������������������w?wcO?/8BLVOO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??�??�?�??�?(�??�= �V?�?p�%#�|?��@?��Ax��??��@?��??��??��$?��??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??������������������������������������������������������������������������������BT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@QAEC??� ? �#���������?63�??���f
��7G�������???��&??P?��&O?������&????�b�����������������������????����������������������������������������������������??�������?�??�?�?�?�?�?�?����������?�?'/??*�**?Q>?	??????K4?��?������ ����G? �����?�����?��?*���?*�����?���?���?���?���?���?���?���?���?���?���888777:998������??����????��??   $#"!�������������������������������������������������������������??????????�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????������
&?
&��v?3����!?
?��?���?? 7QARV����?���)?�?u�P?�=?�	?x�???�??v�?E�??�?�J?�3?�?
����??v�????????????????????�� �????????????????????????????????????????????????????????????????????????�?������������????????������������������������������������������������������������������������������������������������ssuniqueid#	???�0?���ssmtf�?????????????????b?c�?�????????????????????
?V��?��?g��??��s��I?��s��I?��U?��?w��U?��?w��?��?g��??��JQ��U?��?w��s��I?��?��?g��?��?g�����+?����&d�w���QAWBau
?	?
??]
???	v	VC	?
?
?
?E??
	
??
Wd????
???'
?J	`??+??9?	???
g?

a{
}?P??r?
????
?4
p?e?D	?
k
l
?1?AZ
?
Rt?A
?	??S?.?
K	??z?]@7???????
=h?
????|
R-???s??	?
A
??
??8|???Z?J???b?
l1?(???3? 
l	?????
o??;???eE?
?
?'
???2?^m???"I )?/U(ua T?3????Q��������������??u+i??T?��������������+7DLN??
S��������������X??#?l0#D$??? ??H??D#??7%2,?1?&?):?%P?h??????	?
?	c?W"?3??D?s?
?=]!??o??@?
?
a
R?o??"&?"*?$)?7�4V7<12???!?!*3??'h%?7???2$j?0g(U+')q$P(!
??
Q
3?2�?k&$/?5[0%
�*???X??	?:??"?%M?%x^?
k
?	??
?1????#?$s"?eL
?
?Z?XO?????W	/
??j?	I?
"^2O,E?'?+?%?&G=y
 
h?I
C7?$"{[?U?o???ndJUY#?+?a$??>(��������������?
I5w)??(
?3��������������+	P">???7?.��������������X??#?l0#D$??? ??H??D#??7%2,?1?&?):?%P?h??????	?
?	c?W"?3??D?s?
?=]!??o??@?
?
a
R?o??"&?"*?$)?7�4V7<12???!?!*3??'h%?7???2$j?0g(U+')q$P(!
??
Q
3?2�?k&$/?5[0%
�*???X??	?:??"?%M?%x^?
k
?	??
?1????#?$s"?eL
?
?Z?XO?????W	/
??j?	I?
"^2O,E?'?+?%?&G=y
 
h?I
C7?$"{[?U?o???ndJUY#?+?a$??>(��������������?
I5w)??(
?3��������������+	P">???7?.��������������6.y????	??????? *????
V,?vF?
?			n???H?I$??L?
?
???[????N3
?	?_
Kb???"u?h?*w*]-?(?0_???
??Ey??-???L#?"?????
??	?y		B	?	V?|?T'B'??}
:`?
(
???
?Y
?
?[??=??Z?	DA?<	?CZ????? ?	???u???A?????A

K	2i??*?%#"I%a ? A3??
??		?J??0RM?a
pa??MQ<?VM
U??p#��������������??1D??
m%??.��������������%? ?
?044*����������������?	"���w���������������?@??}??WJ???
?????j?t?aC=??a?????���������?@??}??WJ???
?????j?t?aC=??a???????$@��?????w��??&@��?????��??��??"���???C������������w��"���������????????????????������������������������?���?������w����������������������������������������������������l���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?po?���������������������������������������������������������������������������������������33?@33@?<?????????>?q6???&@��????????C???>?q6?����������������������??��??����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
?@?WqAJ?>?}G????>?q6????>?q6???&@��?????��??��????$@��??????-?>?D???s?>??6??
?>I??
?>I?*U�????>*U�????>?;????>??|????>*U�????>?
?>I??;????>?;????>��������������������������������������������������������������������������������������������������������QCAF�8?t? ����������������������������������c����?�������������0??
?????C+??J?n???W@??�I?$??+??}0�/2�:?3?1?-@[?3?zN1�??3@@?8�L$2?? 8����������������������������������������?�q�k�?�?�?�?�	%9Mau?{skcYc�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������sc������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@��QAEC?1�?�-?���������#?*�?1���f
��j�������???��??
?[?��?[?�����?
?A-?b�����������������������????����������������������������������������������������?1��������??�?�?�?�?�?�?����������?��#2?q�?	,j^�?�?f�?�?�#7��?����� ����G? �����?�����?��?*���?*�����A���C���E���G���H���I���J���K���L���N���kkkjjjjjjj������??�������������������������������������������������������������������������??????????�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????������
???��m?3����K??��N���2
jQARV����?��?�	
?�+?�jf�?�^�???�???��f��?��?f�"?�7�p����???�U??????????????????�� �???????????????????????????????????????????????????????????????????????ssllsHHIFI�dc86d1cb:��tt[?��@B�????��������������������������������������������������������������������������������������v?w?�?w?����f
@6?z@��������??�{?�?_�������������E9"??i??????�?�?�?��
����������?���?�������`���`�����������������?���?�������`���`�������������������������������������>??�?������������????????������������������������������������������������������������������������������������������������ssuniqueid#	???�0?���ssmtf�?????????????????b?c�?�????????????????????
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

TP po vichřici 8.a 9.7.2021

Popis

Období

letos v červenci

Statistiky

  • 65 fotek
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Zaváděcí sleva 50 % na Retro fotky - populární fotky s rámečkem.
S kódem: Retro50 Akce platí do 30. 9. 2021
Získat slevu
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
TP po vichřici 8.a 9.7.2021
Komentáře Přidat